GM-702 - 4mm Amazonite Gemstone Bead Strand | Pkg 1 Strand</